Zastupitelstvo v Pavlicích dne 26.5.2010 neschválilo návrh na změnu ÚP č.4 k výstavbě VE!!!

Větrníky u Pavlic: plány se komplikují

Zastupitestvo neschválilo návrh na změnu územního plánu č. 4. Bez této změny nelze ve výstavbě VE pokračovat. Další bod jednání, uzavření smlouvy s investorem p. Kovaříkem, tak ztratilo smysl projednávat. Po Vranovské Vsi neschválilo územní plán pro výstavbu VE ani zastupitelstvo obce Pavlice. Investor však dal najevo, že přesto bude o výstavbu VE dále usilovat. Nerespektuje názor široké veřejnosti, ani názor odboru životního prostředí ve Znojmě, který vydal závazné nesouhlasné stanovisko. Ten své rozhodnutí opírá o v pořadí již třetí odborný posudek, který stejně jako předchozí posudky výstavbu VE v této lokalitě zásadně nedoporučují z důvodu ochrany přírody a obyvatelstva. Podrobné zdůvodnění:VE01_stanovisko.pdf (3,2 MB)

K čemu by se obec Pavlice v případě schválení smlouvy zavázala nejméně na 20let:

1. udělí všechna potřebná povolení a souhlasy pro výstavbu VE v níže naznačené lokalitě

2. umožní využít obecní pozemky k výstavbě VE, kabelových tras a příjezdových komunikací

3. všechny i budoucí VE bude výhradně stavět s tímto investorem

4. umožní investorovi při prodeji převod výše uvedených práv na jinou firmu

Z uvedeného vyplývá, že investor v budoucnu uvažuje o výstavbě dalších VE. Je jasné, že tam, kde se postaví alespoň jedna VE, ztrácí další ochrana životního prostředí smysl!!!


 

Kdo jsme?

Jsme dobrovolnou, nepolitickou a neziskovou 

organizací sdružující členy a sympatizanty,

kterým není lhostejné, co se v jejich regionu a

obci děje.  Činnost a cíle sdružení najdete zde:

stanovy.doc (56 kB).

V současné době sledujeme nový, již v pořadí třetí záměr výstavby "Větrný park Vranovská Ves".

Dokumentace je zveřejněna na adrese:

tomcat.cenia.cz/eia/detail.jsp?view=eia_cr&id=JHM826

Veřejné projednávání je v úterý 5. října 2010 od 16.30 hod., v obci Vranovská Ves, v hotelu Club, č.p. 38.

Nová dokumentace je chaotická a její zveřejnění je dle našeho názoru zbytečné. Investor stále nemá souhlas s výstavbou od obce Vranovská Ves a KÚ by musel potvrdit své původní stanovisko, kdy výstavbu zamítl.

Krajským úřadem určený posuzovatel záměru výstavbu VE nedoporučil z těchto důvodů: 

-umístění VE do pohledově exponované volné části venkovské krajiny s převažujícím zemědělským využitím,

-charakter staveb neodpovídá konkrétnímu národopisnému regionu, realizací větrného parku vznikne krajinný segment s výraznou odlišností a nápadností vzhledem k okolním krajinným segmentům, vznikne nápadný kontrast především mezi stávajícími prvky zasaženého prostoru a vertikálními rozměry VE, dojde k zásadní změně prostorového měřítka,

-narušení integrity krajinného celku, který zahrnuje i přírodní park     Jevišovka

-dojde k přímému zásahu do obytnosti okrajových částí obce Vranovská Ves i Pavlice a jejich spádových oblastí, poruší se vazba venkovských sídel s vnějším krajinným prostředím, budou zde účinky vizuální a pro citlivé osoby i sluchové.

 

Vyhledávání

Kontakt

OS Horizont Vranovská Ves Vranovská Ves č.p. 103
671 51 KRAVSKO
IČO:22689117

Aktuální informace:

1. Zpracovatel posudku k záměru JHM826 výstavbu VE v této lokalitě nedoporučil !!!
 JHM826__posudek.doc (422 kB)
2. Zastupitelstvo obce Pavlice dne 26.5.2010 na svém zasedání neschválilo změnu ÚP č.4. Bez této změny nelze ve výstavbě VE pokračovat! Větrníky u Pavlic: plány se komplikují
3. Stanovisko MěÚ Znojmo, odboru životního prostředí k výstavbě VE:VE01_stanovisko.pdf (3,2 MB)

Kontroverzní stanovisko EIA v JHM719:

Úředníci kraje v procesu EIA k výstavbě VE rozhodli v neprospěch obyvatel

I takto se dá vypořádat s orlem mořským:

Posudek_ornitolog.pdf (519,6 kB)

Aktuální monitoring ptactva.pdf (470,1 kB)

Zapojení veřejnosti do územního plánování:

Jak_se_zapojit_do_UP.pdf (616,2 kB)

Brozura_stavebni.pdf (1,3 MB)

Doporučení k výstavbě VE a FE:

Metodicky_pokyn_MMR.pdf (2,3 MB)

Hodnoceni KR-Znojemsko.pdf (856,8 kB)

Oblasti KR Znojemska.pdf (7,1 MB)

Krajinny_raz_metodika[1].pdf (206,2 kB)

Krajinny_raz_metodika[2].pdf (345,7 kB)