Odpověď Znojma na výstavbu větrných parků v regionu

16.07.2008 22:23

 

Město zveřejnilo preventivní studii hodnocení krajinného rázu Znojemska. PhDr. Jiří Kacetl, radní města Znojma a předseda komise pro životní prostředí, shrnul její výsledky v následujícím článku. Celé znění studie naleznete pod odborem rozvoje.

 


Stále častější snahy soukromých investorů umisťovat do velmi málo industrializované krajiny Znojemska cizorodé prvky vysokých stožárů větrných elektráren s neustále se točícími mohutnými vrtulemi vedla na jaře tohoto roku komisi rady města Znojma pro životní prostředí k iniciování vypracování komplexní preventivní studie, která by vyhodnotila krajinné hodnoty celého Znojemska a pomohla orgánům státní správy na místní i krajské úrovni nezávisleji posoudit, do jaké míry živelná výstavba větrníků může poškodit zachovaný krajinný ráz zdejšího regionu. Na Znojemsku v současné době funguje již jeden větrný park v blízkosti Břežan. Další se nyní plánují v Chvalovicích na dohled od Znojma, dále pak mezi Vranovskou Vsí a Pavlicemi na okraji Přírodního parku Jevišovka, mezi  Vracovicemi a Lesnou na dohled od Národního parku Podyjí, pak také v Banticích a ve hře jsou stále i větrníky u Stálek nedaleko od Krajinné památkové zóny Vranovsko-Bítovsko.
 

Bohužel stále převládá názor, že výstavba až sto osmdesát metrů vysokých vrtulí je čistě v kompetenci jednotlivých obecních zastupitelstev, která jsou vystavena neodolatelnému tlaku slibů investorů na zalátání věčně prázdných obecních pokladen. Odborná studie vypracovaná autorizovanou architektkou ČKA Ing. Ludmilou Bínovou CSc. však tento zaběhnutý mýtus zpochybňuje. Hodnotí možný násobící se dopad výstavby všech zamýšlených větrných parků na Znojemsku, sčítá jejich společné působení na harmonii v krajině a jednoznačně konstatuje, že „hodnotu a míru zachovalosti krajinného rázu je nezbytné posuzovat v kontextu celého Znojemska, nikoliv na katastru, kde jsou větrné elektrárny situovány.“
 

Podle míry krajinných hodnot rozděluje ing. Bínová Znojemsko do čtyř stupňů ochrany krajinného rázu, přičemž ani v jednom z nich není výstavba výškových industriálních staveb autorkou studie doporučena. „Znojemsko má mimořádně zachovalý krajinný exteriér a pouze mírně narušený interiér typické polní a viničné polní krajiny...  Na trvale udržitelném rozvoji Znojemska se kromě zemědělství a lesnictví začíná výrazně podílet odvětví cestovního ruchu, které je zcela závislé na hodnotném krajinném rázu území. Proto jakékoli poškození krajinného rázu větrnými elektrárnami je třeba chápat jako poškození potenciálu krajiny pro cestovní ruch, a tak ho také hodnotit,“ konstatuje závěr studie.

 Město Znojmo, cítíc odpovědnost nejen za krásnou krajinu ve svém bezprostředním okolí, nýbrž i v širším spádovém území, a uvědomujíc si složitost objektivního posuzování krajinného rázu ve správních řízeních, se rozhodlo výše uvedenou preventivní odbornou studii zveřejnit na svých webových stránkách, a napomoci tak k lepší informovanosti obyvatel jednotlivých obcí na Znojemsku, zejména tamních obecních zastupitelů či členů různých občanských sdružení.
  

PhDr. Jiří Kacetl
radní města Znojma a předseda komise pro životní prostředí
Dokumenty:   Hodnoceni KR-Znojemsko.pdf (856,8 kB)

                     Oblasti KR Znojemska.pdf (7,1 MB)

Vyhledávání

Kontakt

OS Horizont Vranovská Ves Vranovská Ves č.p. 103
671 51 KRAVSKO
IČO:22689117

Aktuální informace:

1. Zpracovatel posudku k záměru JHM826 výstavbu VE v této lokalitě nedoporučil !!!
 JHM826__posudek.doc (422 kB)
2. Zastupitelstvo obce Pavlice dne 26.5.2010 na svém zasedání neschválilo změnu ÚP č.4. Bez této změny nelze ve výstavbě VE pokračovat! Větrníky u Pavlic: plány se komplikují
3. Stanovisko MěÚ Znojmo, odboru životního prostředí k výstavbě VE:VE01_stanovisko.pdf (3,2 MB)

Kontroverzní stanovisko EIA v JHM719:

Úředníci kraje v procesu EIA k výstavbě VE rozhodli v neprospěch obyvatel

I takto se dá vypořádat s orlem mořským:

Posudek_ornitolog.pdf (519,6 kB)

Aktuální monitoring ptactva.pdf (470,1 kB)

Zapojení veřejnosti do územního plánování:

Jak_se_zapojit_do_UP.pdf (616,2 kB)

Brozura_stavebni.pdf (1,3 MB)

Doporučení k výstavbě VE a FE:

Metodicky_pokyn_MMR.pdf (2,3 MB)

Hodnoceni KR-Znojemsko.pdf (856,8 kB)

Oblasti KR Znojemska.pdf (7,1 MB)

Krajinny_raz_metodika[1].pdf (206,2 kB)

Krajinny_raz_metodika[2].pdf (345,7 kB)