Úředníci kraje v procesu EIA k výstavbě VE rozhodli v neprospěch obyvatel

15.12.2009 22:49

Úředníci Krajského úřadu Jihomoravského kraje Odboru životního prostředí rozhodli v neprospěch obyvatel obcí Vranovská Ves, Pavlice. Rozhodnutí je publikováno v procesu "EIA" pod JHM719__zaveryStan.doc (212 kB). Ve svém rozhodnutí zcela ignorovali závažné argumenty upozorňující na rizika spojená s výstavbou VE v této lokalitě pro životní prostředí a zde žijící občany. 

- zmanipulovaná ornitologická studie, kdy v prvním procesu EIA pod č. JHM510 zpracovatel investorem placené ornitologické studie Mgr. Kočvara "neobjevil" chráněné druhy ptactva hnízdící v blízkém okolí výstavby VE, např. orel mořský, čáp černý. Po připomínkách Českomoravské ornitologické společnosti je také objevil, ale vyslovil názor, že stačí 1 km koridor pro přelety orla mořského mezi VE. Tuto závažnou skutečnost úředníci kraje ve svých závěrech vůbec nezmínili byť existuje zvukový záznam z veřejného projednání k JHM510, kde Mgr. Kočvara musel pod tíhou argumentů přiznat, že daná lokalita je biotopem orla mořského. V druhém procesu EIA pod JHM719 pak bylo konstatováno, že hnízdo orla mořského bylo neznámým pachatelem zničeno a tím zmizel důvod omezení výstavby VE. Naše občanské sdružení na základě výše uvedených faktů požadovalo studii od jiného odborníka, ale nebylo vyhověno. Výmluvným faktem je skutečnost, že si ji nechal investor na vlastní náklady zpracovat od odborníků z Českomoravské ornitologické společnosti, ale závěry odmítl zveřejnit a zařadit do dokumentace.

- narušení krajinného rázu, kdy existují dvě nezávislé expertní studie, které vylučují výstavbu VE v dané lokalitě. Nesouhlasné stanovisko vydal i odbor životního prostředí města Znojma. Nebyla vzata v úvahu ani blízkost PP Jevišovka (méně jak 500m od výstavby VE) V metodických postupech pro hodnocení krajinného rázu zpracovaných předními odborníky na tuto problematiku (Vorel, Bukáček, Sklenička ...) je doporučené ochranné pásmo okolo PP cca 3 km. Zpracovatel posudku Ing. Rimmel tuto skutečnost bagatelizoval a dokonce spekuloval o důvodech vytyčení hranice PP Jevišovka v dané lokalitě. Úředníci kraje opět tato fakta zcela ignorovali.

- nesouhlas naprosté většiny zde žijících obyvatel, proti výstavbě VE byly zaslány dvě petice: za Pavlice 167 podpisů, za Vranovskou Ves 125 podpisů. Zpracovatel posudku Ing. Rimmel však ve svém vypořádání připomínek vyslovil naprosto nepodloženou spekulaci o možném účelovém sběru podpisů a obě petice zpochybnil. Na veřejném projednání k JHM719 však pod tíhou argumentů konstatoval, že si nedovede představit rozhodnutí úředníků proti vůli občanů (viz. zvukový záznam). Veřejné projednání tak ukázalo jasný nesouhlas zúčastněných občanů, občanských družení a i místích orgánů pro životní prostředí. Přesto tyto skutečnosti úředníci v konečném stanovisku nezohlednili ani nezmínili.

- zdravotní rizika pro obyvatele, byť bylo poukázáno na zastaralé argumenty uvedené v dokumentaci od MUDr. Kotulána a předloženy nejnovější zahraniční studie v této oblasti, které doporučují výstavbu tak vysokých VE 2-3km od obydlí, zpracovatel posudku Ing. Rimmel pouze konstatoval, že nelze zpochybňovat odborné kvality MUDr. Kotulána a k těmto studiím nepřihlédl.

- hluková studie, poukázáno na rozpory při zpracování hlukových studií (např. stávající hluková zátěž byla vypočtena pro první proces EIA s překračujícími hygienickými limity, ale pro druhý proces EIA byly ve stejných referenčních bodech ze stejných údajů výpočty poníženy tak , aby se přírustek z VE vešel do hygienických norem). Zpracovatel posudku Ing. Rimmel sdělil, že to bude investorem objasněno na veřejném projednání. Zde nic objasněno nebylo pouze zpracovatel posudku Ing. Rimmel konstatoval, že ze zkušenosti ví, že hranice 500 m od obydlí naplňuje hygienické normy, byť nevylučuje obtěžování hlukem až do vzdálenosti 2km od VE. Navrhl určité snížení pohody bydlení kompenzovat vzájemně výhodnou dohodou s investorem, což občané ihned odmítli.

- souhlas zastupitelstva obce Pavlice, byl vydán po mnoha protichůdných prohlášeních starosty p. Myslíka. Zastupitelstvo vydalo pouze předběžný souhlas pro zjišťovací řízení pro dvě VE a pak měnilo názor pod tlakem finančních slibů. Ve prospěch investora působila i skutečnost, že má v zastupitestvu blízkou příbuznou. 

- připojení VE na distribuční soustavu. Byť bylo samotnými úředníky KÚ JmK stanoveno, že musí investor pedložit variantní řešení, nic takového dokumentace neobsahuje. Neexistuje žádné závazně sjednané přípojné místo s distribuční společností. Kritizováno na veřejném projednání (viz. zvukový záznam), kdy byli úředníci kraje na tuto skutečnost upozorněni. Opět ani nezmíněno, byť i posuzovatel v posudku konstatoval, že by mělo být zapracováno do konečného stanoviska. Realizace přípojného vedení může taktéž značně zatížit okolní krajinu (např. výkopové práce na značnou vzdálenost nebo výstavba vysokých stožárů pro nadzemní vedení).

 

OS Horizont Vranovská Ves 

Vyhledávání

Kontakt

OS Horizont Vranovská Ves Vranovská Ves č.p. 103
671 51 KRAVSKO
IČO:22689117

Aktuální informace:

1. Zpracovatel posudku k záměru JHM826 výstavbu VE v této lokalitě nedoporučil !!!
 JHM826__posudek.doc (422 kB)
2. Zastupitelstvo obce Pavlice dne 26.5.2010 na svém zasedání neschválilo změnu ÚP č.4. Bez této změny nelze ve výstavbě VE pokračovat! Větrníky u Pavlic: plány se komplikují
3. Stanovisko MěÚ Znojmo, odboru životního prostředí k výstavbě VE:VE01_stanovisko.pdf (3,2 MB)

Kontroverzní stanovisko EIA v JHM719:

Úředníci kraje v procesu EIA k výstavbě VE rozhodli v neprospěch obyvatel

I takto se dá vypořádat s orlem mořským:

Posudek_ornitolog.pdf (519,6 kB)

Aktuální monitoring ptactva.pdf (470,1 kB)

Zapojení veřejnosti do územního plánování:

Jak_se_zapojit_do_UP.pdf (616,2 kB)

Brozura_stavebni.pdf (1,3 MB)

Doporučení k výstavbě VE a FE:

Metodicky_pokyn_MMR.pdf (2,3 MB)

Hodnoceni KR-Znojemsko.pdf (856,8 kB)

Oblasti KR Znojemska.pdf (7,1 MB)

Krajinny_raz_metodika[1].pdf (206,2 kB)

Krajinny_raz_metodika[2].pdf (345,7 kB)